Mieszkańcy Warszawy mają swój wkład w edukację i budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci syryjskich uchodźców w Libanie.

Czieci syryjskich uchodźców w Libanie (fot. Adam Rostkowski/pras.)Czieci syryjskich uchodźców w Libanie (fot. Adam Rostkowski/pras.)

Zebrane dzięki warszawiakom środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na działalność Centrum Edukacyjnego, prowadzonego przez Fundację PCPM przy granicy z Syrią.

#WarszawaDlaAleppo

Warszawa i jej mieszkańcy nie pozostali obojętni na międzynarodowy apel o pomoc i włączyli się aktywnie w finansowe wsparcie dla uchodźców syryjskich z Aleppo. Mieszkańcy stolicy wsparli zbiórkę pieniędzy do puszek podczas spektakli, koncertów charytatywnych czy wydarzeń sportowych organizowanych przez stołeczne instytucje kultury. Zebrane środki, zostaną przeznaczone m.in.: na pomoc żywnościową dla rodzin, rozbudowę szkół, budowę bibliotek, stypendia dla studentów.

- Dziękuję partnerom akcji „JAdanie Wspieranie” za wsparcie i pomoc potrzebującym uciekającym przed wojną i prześladowaniami, szukającym bezpiecznego domu. Dziękuję zwłaszcza warszawiakom, którzy nie pozostali obojętni na nasz apel, otworzyli swoje serca i wsparli edukację dzieci syryjskich uchodźców. Jestem przekonana, że nasza cegiełka to szansa na lepsze życie syryjskich dzieci, a w przyszłości powrót do rodzinnych domów i odbudowa kraju – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodaje - Akcja „JAdanie Wspieranie” to element kampanii „Warszawa dla Aleppo”, dzięki której do tej pory udało się zebrać blisko milion złotych.

 

Od września do grudnia 2017 w ramach akcji JAdanie Wspieranie zamówili w stołecznych restauracjach 5540 specjalnych dań kuchni bliskowschodniej o wartości ponad 100 tys. zł. Zaangażowanie warszawiaków pozwala na utrzymanie placówki przez cały 2018 rok. Bulgurki Julki - danie przygotowane przez Ofira Vidavskiego i Julię Cymbaluk, laureatkę programu MasterChef Junior, wzbogaciło menu restauracji firmy Jarczyński na całą jesień. Mieszkańcy Warszawy mogli skosztować potrawy, przyrządzonej na bazie kaszy bulgur i nawiązującej do kuchni Bliskiego Wschodu, jednocześnie wspierając Centrum Edukacyjne prowadzone przez Fundację PCPM na północy Libanu. Zebrana ze sprzedaży dania kwota (po odliczeniu kosztów produktów) w wysokości 100 417 zł umożliwi funkcjonowanie szkoły przez kolejny rok, dzięki czemu dzieci syryjskich uchodźców będą mogły uczęszczać na zajęcia podstawowe i wyrównawcze oraz kursy zawodowe. Dla wielu z nich to jedyny sposób na kontynuowanie przerwanej wojną edukacji. Środki zgromadzone podczas kampanii dodatkowo zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz dobudowanie piętra, które pozwoli na przyjęcie do placówki jeszcze większej liczby uczniów. Obecnie jest ich ponad 600.

W kampanię zaangażowaliśmy samych Syryjczyków – kobiety, którym trudno o pracę na uchodźstwie gotowały Bulgurki Julki dwa razy w tygodniu i dostarczały dzieciom do szkoły. Dzięki kampanii otrzymały środki na drobne potrzeby, a uczniowie - dodatkowy, jeśli nie jedyny, posiłek w ciągu dnia.

 

Fundacja PCPM działa w Libanie na rzecz syryjskich uchodźców od 2012 roku. Co czwarty mieszkaniec Libanu to syryjski uchodźca, a połowa z nich to dzieci. 54% syryjskich dzieci nie ma dostępu do edukacji.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W mieście funkcjonuje Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców tworzona przez ponad 30 organizacji pozarządowych oraz m.st. Warszawę. Jest to gremium inicjatywno-doradcze współpracujące ze sobą w celu wypracowywania rozwiązań służących wsparciu i integracji cudzoziemców mieszkających w Warszawie.

Miasto poprzez udzielenie dotacji wspiera organizacje pozarządowe, które pomagają m.in. w zakresie: porad i informacji prawnych dotyczących obowiązujących regulacji instytucjonalnych, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, diagnozowania problemów, podejmowania działań profilaktycznych, wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego, zawodowego, mediacji międzykulturowych, jak i podnoszenia znajomości języka polskiego.

 

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Pod koniec 2014 roku powstało Centrum Wielokulturowe, stanowiące platformę współpracy między organizacjami, m.st. Warszawą oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w ten projekt jako partnerzy. Nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum wspólnie pracowali przedstawiciele Urzędu oraz 30 organizacji pozarządowych, w wyniku czego powstał plan priorytetowych działań. Główne obszary realizowanych działań to: aktywizacja, informacja, kultura i edukacja. Przez 3 lata zorganizowano blisko 800 inicjatyw.

 

Edukacja dzieci uchodźców i imigrantów

Nie tylko pomoc finansowa, ale również działania edukacyjne mające na celu uwrażliwienie najmłodszych na tragedię innych - na stronie stołecznego Biura Edukacji zamieszczone zostały scenariusze lekcji poświęcone akceptacji różnorodności w społeczności lokalnej. Scenariusze cały czas dostępne są na stronie Biura Edukacji i mogą służyć również nauczycielom z innych miast Polski.

 

W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń został uruchomiony punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach. Celem punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie (obecnie w warszawskich szkołach samorządowych uczy się ponad 2 tys. dzieci cudzoziemskich). W skład Zespołu wchodzi 22 przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych.

 

To nie jedyne działania na rzecz osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i mieszkają w stolicy. Należy wspomnieć o warszawskim testowym projekcie integracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK). Założeniem projektu jest przeprowadzenie pilotażu programu szybkiej integracji cudzoziemców przez pracę (dot. cudzoziemców, którzy na terenie Polski otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą). Natomiast celem Indywidualnego Programu Integracji realizowanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wsparcia w początkowym okresie adaptacji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą do warunków życia w Polsce oraz rozpoczęcia samodzielnego życia. W listopadzie 2015 r. w mieście został powołany stały Zespół ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Na terenie m.st. Warszawy realizatorem zadania dotyczącego Integracji cudzoziemców jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Celem udzielanej przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pomocy jest zapewnienie wsparcia w początkowym okresie adaptacji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą do warunków życia w Polsce oraz rozpoczęcia samodzielnego życia. Podstawową rolą WCPR w realizacji tego zadania jest rozpoznanie bieżącej sytuacji cudzoziemca, określenie jego potrzeb oraz zapewnienie adekwatnej pomocy. Narzędziem temu służącym jest indywidualny program Integracji, który jest pisemną umową między osobą korzystająca z pomocy, a powiatowym centrum pomocy rodzinie (WCPR). Umowa ta określa wzajemne zobowiązania oraz sposób współdziałania. Czas trwania programu integracyjnego nie może przekraczać 12 miesięcy.

 

Pomoc przyznawana w ramach programu obejmuje:

świadczenia pieniężne na bieżące utrzymanie oraz pokrycie wydatków na naukę języka polskiego;

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, rodzinne, prawne;

udzielanie informacji oraz pomocy w kontaktach z instytucjami , w szczególności z urzędem pracy, ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi;

inne działania wspierające, zależne od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny.

 

W roku 2017 pracownicy WCPR wspierali w procesie integracji 175 cudzoziemców, w tym:

43 ze statusem uchodźcy,

128 legitymujących się ochroną uzupełniającą,

3 osoby które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemca  zamieszkałego w Polsce, posiadającego ochronę uzupełniająca,

1 osobę, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemca zamieszkałego w Polsce, posiadającego status uchodźcy.

 

Cudzoziemcy uczestniczyli w 89 indywidualnych programach integracyjnych, w tym 7 IPI realizowane przez 8 osób narodowości Syryjskiej ze statusem uchodźcy i 2 IPI przez 2 osoby z ochroną uzupełniającą (10 osób narodowości Syryjskiej było uczestnikami  łącznie 9 programów integracji). Ponadto 3 wnioski złożone przez osoby narodowości Syryjskiej posiadające status uchodźcy w 2017 r. są w trakcie rozpatrywania.

(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!