W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł wyrok w sprawie jakości powietrza w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Łukasz Nowak/Kronika24.pl)Zdjęcie ilustracyjne (fot. Łukasz Nowak/Kronika24.pl)

Trybunał ogłosił, iż Polska narusza unijne prawo. Nie przestrzega dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.

Komisja Europejska musi zostać poinformowana co zamierza Polska teraz zrobić w tej sprawie. Jeśli działania te będą nieefektywne to wówczas kraj nad Wisłą może otrzymać olbrzymie kary finansowe.

Komunikat MŚ dot. wyroku TSUE ws. jakości powietrza

Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli.

Ministerstwo Środowiska informuje, że na chwilę obecną Polsce nie grożą żadne kary finansowe z tytułu wyroku, który dziś zapadł. Polska nie jest odosobnionym krajem, który ma trudności z osiągnięciem dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10. Obecnie problem ten dotyczy 20 państw członkowskich.


Działania resortu środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza

Na działania w obszarze poprawy jakości powietrza do roku 2020 resort środowiska przeznaczy w sumie ponad 10 mld zł.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego chcemy przeznaczać pieniądze m.in. na przyłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. To jedne z najskuteczniejszych sposobów na walkę ze smogiem.

Resort środowiska prowadzi także kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańców, jakie paliwa można wykorzystywać  do celów grzewczych  w gospodarstwach domowych, jak również sposoby ich spalania, by nie szkodzić środowisku, a także pokazujące im, gdzie mogą uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Ponadto, dzięki znowelizowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawie -Prawo ochrony środowiska władze samorządu województwa mogą  określać  rodzaj i  jakość paliw oraz pieców dopuszczonych do stosowania na danym obszarze.  Na podstawie tych przepisów przyjęto uchwały „antysmogowe”,  m.in. dla miasta Krakowa, oraz województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Współpraca międzyresortowa

Poprawa jakości powietrza wymaga czasu i skoordynowanych działań na szczeblu rządu i samorządów. Ministerstwo Środowiska współpracuje ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami w tym obszarze.

W ubiegłym roku, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, zostało przyjęte jedno z kluczowych rozporządzeń na rzecz poprawy jakości powietrza, tj. ws. wymagań jakościowych dla kotłów. Oznacza to, że od lipca 2018 r. w sprzedaży dostępne będą jedynie piece spełniające najwyższe wymagania emisyjne.

Na ukończeniu są także przepisy ws. norm jakościowych dla opału używanego przez mieszkańców. Wyeliminują one z rynku najbardziej szkodliwe paliwa.
Program „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” zakłada m.in. obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej, co nastąpiło w 2017 r.

7 lutego 2018 r. opublikowana została ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowelizuje ona ustawę o podatku akcyzowym, gdzie zawarto propozycje instrumentów, które mają wesprzeć transport niskoemisyjny w Polsce. Są nimi m.in. instrumenty wsparcia o charakterze podatkowym, w tym zwolnienia z opłat publicznych.

W ramach programu rozwijana jest także sieć monitorowania jakości powietrza w Polsce.  System ten został wzmocniony o modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, które będzie wykonywane na poziomie krajowym.

Ponadto zakończył się pierwszy etap szkolenia ponad 300 pracowników socjalnych z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy nabywają umiejętności doradców energetycznych.

Pracujemy także nad zachętami dla transportu niskoemisyjnego, czy wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych w miastach. Biorąc pod uwagę fakt, że program „Czyste Powietrze” jest realizowany od kwietnia 2017 roku, uważamy, że znaczna część jego punktów została zrealizowana, a prace nad wdrożeniem pozostałych zagadnień są zaawansowane.

W działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce zaangażowanych jest wiele resortów: środowiska, przedsiębiorczości i technologii, infrastruktury, energii, spraw wewnętrznych i administracji, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia.

Wszyscy pracujemy na rzecz skutecznej poprawy jakości powietrza w Polsce. Te działania przynoszą już pierwsze rezultaty. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwraca uwagę na trend polepszania się jakości powietrza w naszym kraju, zgodnie z wymaganiami prawa UE i krajowego.
(MOŚ)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!