Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom przyjętym przez Parlament.

Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)

Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

Nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie luk prawnych wynikających ze zróżnicowania systemów ochrony konsumenckiej w poszczególnych krajach UE. Uprawnienia śledcze i wykonawcze tych organów powinny obejmować między innymi:
- prawo do żądania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców,
- możliwość dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo,
- uprawnienie do nałożenia obowiązku wyraźnego wyświetlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treści cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki,
- nakładanie kar, w tym grzywien i czasowych mandatów
- informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie.

Zakupy w sieci: wzmocnienie ochrony praw konsumentów
- 37 % stron internetowych oferujących towary lub usługi w zakresie turystyki, rozrywki, odzieży, elektroniki i kredytów konsumenckich naruszało unijne prawo konsumenckie w 2014 rok,
- większe uprawnienia organów krajowych do wykrywania i eliminowania oszustw,
- lepsza koordynacja działań w celu zwalczania transgranicznemu łamaniu prawa UE.

Ochrona „zbiorowych interesów” konsumenckich
Komisja Europejska będzie koordynować działania w przypadkach, gdy dochodzi do naruszenia przepisów uznanego za „powszechne o wymiarze unijnym”, a wiec takiego, które jest szkodliwe dla konsumentów w co najmniej dwóch trzecich państw członkowskich zamieszkałych łącznie przez co najmniej dwie trzecie ludności.
Jednym z kluczowych postulatów Parlamentu podczas negocjacji z Radą było zwiększenie zaangażowania organizacji konsumenckich i wykorzystanie ich możliwości w zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych z sieci. Stowarzyszenia konsumenckie mogą wiedzieć o nich wcześniej niż urzędy i sygnalizować te naruszenia.
Sprawozdawczyni, Olga Sehnalová (S&D, Czechy), powiedziała: "Nowe przepisy wzmocnią i usprawnią współpracę między wszystkimi podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów, tak aby łatwiej było im monitorować przestrzeganie przepisów i rozwiązywać problemy związane z transgranicznymi naruszeniami prawa. Organy krajowe, Komisja i organizacje konsumenckie, działając wspólnie, stworzą skuteczny mechanizm przeciwdziałania praktykom nieuczciwych handlowców, zarówno internetowych, jak i aktywnych poza siecią, oraz egzekwowania praw konsumentów na jednolitym rynku".

Dalsze etapy
Przepisy przyjęte przez Parlament stosunkiem głosów 591 do 80, przy 15 głosach wstrzymujących się, muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, aby mogły wejść w życie, następnie będzie obowiązywało dwudziestoczteromiesięczne vacatio legis.

Przykłady nieuczciwych praktyk
Nowe przepisy pozwolą wyeliminować takie odnotowane działania handlowe jak:
- Krótkotrwała sprzedaż promocyjna na terenie UE biletów przez linię lotniczą, która następnie anulowała zniżkowe bilety,
- Długoterminowy abonament kryjacy się za ofertą „wypróbowania” telefonu za 1 €,
- Projektowanie i sprzedaż przez internet mebli przez oferenta, który przeprowadził się 4 razy w ciągu 3 lat i które nigdy nie zostały dostarczone do klienta,
- dyskryminacja klientów ze względu na kraj ich pochodzenia przez agencje wynajmu samochodów (na przykład w zakresie ceny - wiele takich skarg trafia do Europejskich Centrów Konsumenckich).
(org.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!